REGULAMIN KLUBU MOJA JAWA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym klub Moja Jawa (zwanym dalej zamiennie Klubem, Programem, Aplikacją Moja Jawa albo Aplikacją) jest dobrowolne, bezpłatne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna; ul. Gierdziejewskiego 7; 02-495 Warszawa, prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440536, NIP 522-300-13-35, zwana dalej Organizatorem lub Drogeria Jawa.
2. Celem, dla którego stworzono klub Moja Jawa jest wyróżnienie lojalnych Klientów Sieci Drogerii Jawa. Klub Moja Jawa na celu umożliwienie Uczestnikom korzystanie z ofert handlowych, komunikacji marketingowej lub treści poradnikowych, dopasowanych przez Drogerie Jawa do preferencji Uczestników.
3. Adres Organizatora, to: Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna; ul. Gierdziejewskiego 7; 02-495 Warszawa, tel. 22 39 77 555; e-mail: biuro@siecjawa.pl.
4. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności w oparciu o:
a. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z dnia 2018.05.29),
b. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 z dnia 2019.01.21),
c. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 z dnia 2019.01.23),
d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Regulamin klubu Moja Jawa jest dostępny na stronie internetowej https://test.drogeriejawa.pl/klubmojajawa/.
6. Do Klubu Moja Jawa można przystąpić od dnia 23.10.2019 r.
7. Programem lojalnościowym objęte są jedynie produkty oferowane przez sklepy, które wymienione zostały na stronie internetowej https://test.drogeriejawa.pl/klubmojajawa/.

§2
ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE MOJA JAWA

1. Do klubu Moja Jawa mogą przystąpić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych) i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w ust. 1, które przystąpią do klubu Moja Jawa, są w dalszej części Regulaminu zwane Uczestnikami.
3. Uczestnicy Klubu Moja Jawa mają dostęp do specjalnych promocji, w ramach których promowane będą produkty w niższych cenach, przedstawiane będą treści inspiracyjno-poradnikowe biorąc pod uwagę wiek, płeć, potrzeby Uczestników, jak również bazując na historii dokonanych przez Uczestników zakupów.
4. Uczestnik może przystąpić do Klubu Moja Jawa w dowolnie wybranym okresie jego obowiązywania.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.
6. Do klubu Moja Jawa można przystąpić i korzystać z jego funkcjonalności za pośrednictwem Aplikacji mobilnej klubu Moja Jawa.
7. W celu przystąpienia do klubu Moja Jawa, Uczestnik zobowiązany jest pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne.
8. Organizator komunikuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klubu Moja Jawa oraz mailingu lub powiadomień push lub smsów. Aby Organizator dopasował dla Uczestników właściwą i spersonalizowaną promocję konieczne jest przeanalizowanie przez Organizatora zakupów dokonywanych przez Uczestników.
9. W celu rejestracji i założenia konta w Klubie Moja Jawa wymagane jest od Użytkownika podanie danych w zakresie:
• Imię i Nazwisko.
• Adres e-mail.
• Numer telefonu.
• Kod pocztowy.
• Miejscowość.
• Data urodzenia.
• Hasło.

10. Uczestnik, który posiada już konto w Klubie Moja Jawa, loguje się do niego w pierwszej kolejności przy użyciu Aplikacji mobilnej Klubu Moja Jawa.
11. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych Uczestnika oraz dokonywania ich niezwłocznej aktualizacji, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.
12. Organizator może dopuścić okresowo bądź permanentnie korzystanie z innych niż Aplikacja mobilna Klubu Jawa sposobów na przystąpienie bądź korzystanie z funkcjonalności Klubu Moja Jawa. Powyższe wymaga uprzedniego poinformowania Uczestników i potencjalnych Uczestników o tym fakcie za pośrednictwem strony internetowej https://test.drogeriejawa.pl/klubmojajawa/.
13. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej: https://test.drogeriejawa.pl/klubmojajawa/.

§3
KARTA WIRTUALNA

1. Po przystąpieniu do Klubu Moja Jawa, Uczestnik uprawniony będzie do korzystania z Wirtualnej Karty Uczestnika (zwanej dalej Kartą Klienta lub Kartą Wirtualną lub Kartą Programu lub Wirtualną Kartą Programu), która stanowić będzie jednocześnie unikalny kod Uczestnika. Karta nie ma postaci zmaterializowanej, nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego i może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wydanie karty jest bezpłatne.
3. Uczestnik uprawiony jest do posiadania tylko jednej Karty.
4. Wirtualna Karta Uczestnika będzie uwidoczniona w Aplikacji Mobilnej Klubu Moja Jawa i będzie powiązana z kontem Uczestnika. Na Karcie odnotowane będą uprawnienia przyznawane Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Klubie Moja Jawa.
5. Aktywacja Karty nastąpi z chwilą zarejestrowania Uczestnika w Aplikacji Mobilnej Klubu Moja Jawa, a jej ważność upływa wraz z rezygnacją z uczestnictwa w Klubie Moja Jawa.
6. Organizator na Wirtualnej Karcie Uczestnika będzie zapisywał informacje, których przedmiot stanowić będzie aktywność konsumencka Uczestnika Klubu Moja Jawa, będącego dysponentem Karty. Na informacje, o których mowa powyżej składać się będą: zakupione produkty oraz częstotliwości dokonywania zakupów. Na podstawie powyższych danych Organizator podejmie działania mające na celu przygotowanie promocji dla Uczestnika Klubu Moja Jawa.
7. Organizator może przygotować promocję w oparciu o dane osobowe Uczestnika, które ten przekaże podczas rejestracji w Klubie Moja Jawa.
8. Uczestnik może posługiwać się Kartą Programu wyłącznie w Aplikacji mobilnej Klubu Moja Jawa, podczas każdych zakupów, których dokonuje w Drogeriach Jawa. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić do zeskanowania Wirtualną Kartę Programu kasjerowi.

§4
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW

1. Poprzez przystąpienie do Klubu Moja Jawa, Organizator umożliwi Uczestnikom zakup oznaczonych produktów w wybranym przez Organizatora czasie.
2. Towary objęte będą daną promocją, jeśli produkty te będą dostępne w drogerii Organizatora w chwili zakupu. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi stałej dostępności wszystkich produktów, we wszystkich swoich drogeriach.
3. Rabaty przyznane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji z innymi rabatami, które Uczestnik może uzyskać w drogerii Organizatora i nie będą podlegają wymieniane na gotówkę. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Organizator zastrzegł inne warunki co do danej promocji.
4. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z promocji wówczas uprawnienia mu przysługujące w związku z dana promocją ulegają przepadkowi.
5. Postanowienia Regulaminu dotyczące promocji stosuje się odpowiednio do innych specjalnych promocji, chyba że w treści odpowiednich regulaminów dotyczących tych specjalnych promocji wprowadzono takie postanowienia. Aktualne regulaminy promocji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator będzie zamieszczał na stronie internetowej: https://test.drogeriejawa.pl/klubmojajawa/.

§ 5
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Klubu Moja Jawa mogą być zgłaszane: pisemnie na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: klubmojajawa@siecjawa.pl i mogą być zgłaszane przez Uczestników przez cały okres obowiązywania Programu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dane kontaktowe.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie danych, które przyczynia się do jej rozpatrzenia.
4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została przesłana.
6. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie Moja Jawa. Aby dokonać skutecznej rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest wysłać pisemną rezygnację uczestnictwa w Klubie na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: klubmojajawa@siecjawa.pl.
2. Odinstalowanie przez Uczestnika Aplikacji mobilnej Klubu Moja Jawa z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności, w tym związanej z uczestnictwem w Klubie Moja Jawa.
3. Złożenie skutecznej rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Moja Jawa obliguje Organizatora do odnotowania tego faktu w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia przez Organizatora informacji o rezygnacji przez Uczestnika.

§7
POZBAWIENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Organizatorowi przysługuje prawo:
a) pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Klubie Moja Jawa w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
b) zablokowania możliwości ponownego przystąpienia do Klubu Moja Jawa Uczestnikowi, który wcześniej został pozbawiony uczestnictwa w Programie zgodnie z treścią lit. a) powyżej.
2. Zakończenie uczestnictwa w Klubie Moja Jawa zarówno poprzez pozbawienie Uczestnika możliwości dalszego uczestnictwa, jak i wskutek złożenia przez Uczestnika oświadczenia woli o rezygnacji w Programie, powoduje utratę nabytych przez Uczestnika uprawnień i przywilejów, wynikających z uczestnictwa w Klubie Moja Jawa.
3. O pozbawieniu uczestnictwa w Klubie Moja Jawa Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub sms-em.

§8
ZAWIESZENIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14- dniowego terminu w formie elektronicznej lub sms na wskazane przez Uczestnika adres e-mail bądź nr telefonu.
2. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: zmianę w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mającą jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Programu, istotną zmianę sytuacji ekonomicznej, handlowej bądź marketingowej Organizatora.
3. W przypadku zawieszenia bądź zakończenia Programu Uczestnikom nie będą przyznawane profity związane z udziałem w Programie. W przypadku zawieszenia Programu profity związane z uczestnictwie w Programie nie będą przyznawane do czasu wznowienia Programu.

§9
ZMIANY REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w celu zapobiegania nadużyciom, zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Klubu Moja Jawa, uproszczenia i usprawnienia funkcjonowania Klubu Moja Jawa bądź z innych ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub Klubu Moja Jawa.
2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach niniejszego Regulaminu w sklepach należących do Drogerii Jawa oraz poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie: https://test.drogeriejawa.pl/klubmojajawa/.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.
4. Organizator jest uprawniony w szczególności do zmian w Załączniku 1 – Liście sklepów realizujących ofertę Klub Moja Jawa. Lista znajduje się na stronie internetowej: https://drogeriejawa.pl?znajdzdrogerie/. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Regulaminu.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 kc, ale zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter jedynie informacyjny.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa
w Klubie Moja Jawa, w tym za brak potwierdzenia zakupu na Karcie Programu, a także za jej niedziałanie lub inne wadliwe działanie.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 roku.