Zgłoś lokalizację TYLKO TERAZ! DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ    Facebook Instagram

do kasy suma: 0,00 zł

2024/05/27

18:28

Regulamin
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO drogeriejawa.pl

 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.drogeriejawa.pl, w tym zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego drogeriejawa.pl.

 

I. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa drogeriejawa.pl to platforma internetowa należąca do JAWA RADLIŃSKI SZYMANEK Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gierdziejewskiego 7,  prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000440536, NIP: 5223001335, REGON: 146395940, BDO:000123933, adres e-mail: bok@drogeriejawa.pl, zwanej dalej również jako Sprzedawca.
 2. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem poprzez akceptację Regulaminu i/lub Rejestrację Konta na stronie internetowej drogeriejawa.pl. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

 

II. Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 • Strona internetowa – strona internetowa pl, w ramach której prowadzony jest Sklep internetowy;
 • Sklep internetowy – sklep internetowy pl prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej;
 • Klient – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
 • Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEiDG;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEiDG;
 • Produkt – towar znajdujący się w ofercie handlowej Sklepu internetowego;
 • Cena Produktu – wyrażona została w polskich wartościach brutto, zawierająca stawkę należnego podatku VAT
 • Konto Klienta – przestrzeń sieciowa Strony internetowej przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym oraz śledzenie przesyłek;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu indywidualnego Konta Klienta na Stronie internetowej;
 • Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu przez Klienta dostępu do Konta Klienta na Stronie internetowej;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji lub w okresie użytkowania Konta Klienta;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Klient dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym ilości produktów, formy płatności, terminu dostawy i danych do faktury;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające m.in. rodzaj Produktów oraz formę płatności;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów wraz z usługami towarzyszącymi, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Newsletter - informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą modułu mailingowego, za zgodą Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail;
 • Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) wady fizycznej lub prawnej Produktu, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub Sklepu internetowego;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie;
 • KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

 

III. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
 • posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji;
 • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
 • rozdzielczość ekranu minimalna: 1024x768 pikseli,
 • dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 256 kbit/s ;
 • aktywny adres poczty e- mail.

2. Dostępność Strony internetowej może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony internetowej wynikający z powyższych przyczyn.

3. Sprzedawca nie jest dostawcą sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej.

4. Na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookies zawiera Polityka Prywatności i Polityka plików cookies.

 

IV. Prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość i struktura Strony internetowej są chronione prawami autorskimi.
 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych na Stronie internetowej, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej -  przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na Stronie internetowej tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.
 4. Materiały opublikowane na Stronie internetowej mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
 5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących ze Strony internetowej wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których linki mogą być zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności za ich poprawność i aktualność.

 

V. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej

 1. Strona internetowa umożliwia Klientom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • Rejestracja i Logowanie do Konta Klienta,
  • dostęp do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
  • zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
  • uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych w Sklepie internetowym,
  • dokonywanie Zamówień dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym,
  • zawieranie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • zamawianie usługi Newsletter za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Strony internetowej.
 3. Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje przy Rejestracji Konta albo każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient (i) wyraził zgodę na jej otrzymywanie, poprzez wyraźne oświadczenie albo (ii) udostępnił identyfikujący go adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania Newslettera.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług lub funkcjonalności Strony internetowej z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Strony internetowej ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Strony internetowej, o czym każdorazowo będzie informował Klientów.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług lub funkcjonalności Strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości Usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 9. Strona internetowa umożliwia korzystanie z Usług oraz składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. 

 

VI. Zasady korzystania z Usług dostępnych na Stronie internetowej

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Klient jest zobowiązany w szczególności:
  • korzystać ze Strony internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  • korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem;
  • korzystać ze Strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
  • powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Strony internetowej, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;
  • powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.
 3. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

 

VII. Rejestracja Konta

 1. W celu utworzenia indywidualnego Konta Klienta, Klient powinien dokonać nieodpłatnej rejestracji w systemie Sklepu internetowego. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. W celu zarejestrowania indywidualnego Konta Klienta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany:
  • wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: adres e-mail oraz Hasło;
  • zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
  • zaznaczyć pole wyboru „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”;
  • kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient ustala hasło indywidualnie. Hasło podawane przez Klienta podczas Rejestracji powinno zawierać co najmniej 6 znaków.
 4. Zasady tworzenia Hasła określone w ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio również podczas dokonywania zmiany Hasła w trakcie użytkowania Konta Klienta.
 5. Po wykonaniu powyższych czynności Klient otrzymuje powiadomienie o treści „Konto zostało założone. Aby zalogować się do sklepu, sprawdź pocztę i kliknij na link potwierdzający poprawność adresu e-mail”. Po potwierdzeniu adresu Konto Klienta staje się automatycznie aktywne.
 6. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, wskazanych w pkt V.1. Regulaminu i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w pkt VIII.1 Regulaminu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.
 8. Podczas rejestracji Konta Klienta Klient może (opcjonalnie) wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter).

 

VIII. Usunięcie Konta Klienta

 1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto Klienta ze Strony internetowej, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy: bok@drogeriejawa.pl.
 2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku:
 • rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta;
 • naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego podczas lub w związku z korzystaniem ze Strony internetowej.
  1. O zamiarze usunięcia Konta Klienta oraz stwierdzonych naruszeniach, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail widniejący na Koncie Klienta.
  2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.
  3. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

IX. Logowanie

 1. Proces Logowania na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem adresu e-mail oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.
 2. Po zalogowaniu na Konto Klienta Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z możliwości automatycznej zmiany hasła za pomocą podanego w procesie Rejestracji adresu e-mail.
 3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Umowa sprzedaży zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (nazwy użytkownika lub e-maila oraz Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

 

X. Produkty dostępne w Sklepie internetowym – ogólne informacje

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych lub prawnych, chyba że co innego wynika z opisu Produktu.
 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie internetowym posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w tym numer artykułu, dane techniczne, cenę, ewentualne informacje o rabatach lub promocjach dotyczących Produktu.
 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny wygląd Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Strony internetowej, bądź ze zmiany szaty graficznej opakowania u producenta. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych Produktu oraz numeru artykułu.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są ustalane odrębnie przy składaniu Zamówienia, na zasadach określonych w Rozdziale XIV Regulaminu.
 5. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie internetowym.
 6. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie internetowym. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania Sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.
 9. Produkty dostępne w Sklepie internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem, właściwościami oraz ewentualnymi zaleceniami Sprzedawcy.

 

XI. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności:
  • przelew poprzez system przelewów elektronicznych.
  • blik – szybkie płatności kodem,
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • płatność za pobraniem - gotówka
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w
  Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590.
 3. Zamówienie możesz opłacić do końca dnia, w którym zostało potwierdzone przez kliknięcie przycisku Złóż zamówienie. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

XII. Składanie zamówień

 1. W celu dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym Klient powinien:
  • skompletować Zamówienie:
  • dokonać wyboru Produktu spośród dostępnych w ofercie Sklepu internetowego,
  • w odniesieniu do wybranych Produktów określić ich liczbę,
  • kliknąć przycisk „Do koszyka”, po dodaniu Produktu do koszyka Klient decyduje czy kontynuuje zamówienie, czy przechodzi do koszyka. Z tego poziomu Klient może  kontynuować zakupy lub zakończyć proces zakupu poprzez wybranie sposobu dostawy i płatności  klikając przycisk „Złóż zamówienie” .
  • upewnić się czy rodzaj i liczba Produktów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa, czy zamawiana ilość jest na stanie w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”.Każdorazowo po dokonaniu zmiany ilości należy kliknąć przycisk „Przelicz”. Dodatkowo Klient ma możliwość wpisać treść kodu rabatowego, jeśli go posiada.
  • dla promocji w których klient otrzymuje Produkt po 0,01gr należy dodać dobrowolnie produkt do zamówienia klikając przycisk  „Dodaj do koszyka ‘’. Lista produktów promocyjnych dostępnych dla Klienta widoczna jest w koszyku zamówienia. Bez dodania Produktu do koszyka Klient nie otrzyma produktu promocyjnego. Klient nie ma obowiązku otrzymać produktu po 0,01gr.
  • wskazać sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie internetowym,
  • wskazać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
  • po zaakceptowaniu warunków transakcji Klient (o ile nie jest już zalogowany) przekierowywany jest do zakładki z wyborem dotyczącym sposobu przekazania danych dostawy – „Zaloguj” (jeśli posiada Konto Klienta) lub „Zarejestruj” (jeśli jest nowym Użytkownikiem usługi) albo „ Zakupy bez rejestracji” (jeśli nie chce zakładać Konta Klienta);
  • wskazać rodzaj dokumentu księgowego jaki Klient chce otrzymać z tytułu zakupu, tj. fakturę czy paragon; domyślną opcją jest faktura;
  • wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia;
  • zaakceptować Zamówienie, poprzez kliknięcie w pole wyboru „Zamawiam i płacę” oraz opłacić Zamówienie -  Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty: płatność za pośrednictwem Płatności Autopay, płatność za pobraniem. 
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji Zamówienia, zgodnie z ust. 1 pkt 5) powyżej.
 2. Klient może skorzystać ze Sklepu internetowego i złożyć Zamówienie w sposób opisany powyżej także wówczas, gdy nie posiada Konta Klienta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, bez posiadania Konta Konta jest:

a) dostęp do komputera lub urządzenia z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w pkt III.1 Regulaminu;

b) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego; w przypadku wyboru dostawy kurierem - adresu korespondencyjnego (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności gospodarczej;

c) posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu, wskazanych Sprzedawcy i niezbędnych do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia (adres e-mail) lub bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia;

4. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Gdy przesyłka zostanie wydana z magazynu Sprzedawcy kurierowi - nie ma możliwości anulowania Zamówienia i wstrzymania wysyłki Zamówienia. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

5. W toku wypełniania formularza z danymi osobowymi Klient może podać Sprzedawcy swój numer telefonu. Sprzedawca lub kurier realizujący dostawę mogą skontaktować się z Klientem na wskazany przez niego numer telefonu w celach związanych z dostawą (w razie problemów z dotarciem do Klienta, w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, etc.). 

 

XIII. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży)

 1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca przesyła, na adres e-mail Klienta podany w Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, wskazujące numer i przedmiot Zamówienia, cenę produktów i koszt dostawy oraz przewidywany termin realizacji, jak również treść Regulaminu i informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży, zapisane w postaci pliku PDF.
 2. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.2. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o odmowie realizacji Zamówienia, podając przyczynę odmowy. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktów.

 

XIV. Wykonanie Umowy sprzedaży, sposoby dostawy

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy sprzedaży oraz przewidywanym terminie realizacji.
 2. Sprzedawca oferuje możliwość dostawy Produktów korzystając z usług firm kurierskich. W formularzu Zamówienia Klient może wybrać spośród dostępnych opcji dane podmiotu dostarczającego Zamówienie. Sprzedawca wskazuje w formularzu Zamówienia koszt poszczególnych dostępnych opcji dostawy.
 3. Ewentualna informacja o braku obowiązku uiszczenia kosztów dostawy w odniesieniu do konkretnego Zamówienia każdorazowo będzie wskazywana na etapie składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu Zamówienia.
 4. W ramach uiszczonych przez Klienta kosztów dostawy, firma kurierska podejmie dwie próby dostarczenia Produktów do Klienta. W przypadku niepodjęcia przesyłki w ramach ww. dostaw, jeżeli Klient w dalszym ciągu będzie wyrażać wolę odbioru przesyłki z Produktami, przesyłka zostanie dostarczona, przy czym Klient będzie zobowiązany ponieść koszt ponownego dostarczenia przesyłki w wysokości określonej przez firmę kurierską. Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanych kosztach przesyłki wskazanej w zdaniu poprzednim przed podjęciem przez Klienta decyzji o ponownej dostawie.
 5. Termin wysyłki jest wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Produktem firmie kurierskiej.
 6. Na łączny czas dostawy Produktu do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez firmę kurierską (zgodnie z wyborem Klienta).
 7. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu i terminów realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Przed wyborem dostawcy warto zapoznać się w tymi regulacjami na stronach internetowych firm kurierskich.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie terminu wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.
 9. Klient zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność przesyłki. W razie ubytku, uszkodzenia Klient powinien spisać protokół, który jest niezbędny do złożenia reklamacji. Przy odbiorze paczki w paczkomacie, reklamacje dotyczącą uszkodzenia należy zgłosić bezpośrednio na ekranie paczkomatu.

 

XV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: bok@drogeriejawa.pl.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Produkt został dostarczony do Klienta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy, że przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sklepu internetowego bok@drogeriejawa.pl lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem świadczenia jest m.in.:
  • Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produkt personalizowany,
  • Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu;
  • Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 7. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Klient odeśle zwracany Produkt na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi dokonane płatności w wysokości ceny zakupu Produktu.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu.
 11. Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Klientowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Klienta i odesłania Klientowi Produktu z powrotem.
 12. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty dostawy w kwocie nieprzekraczającej …..,00 zł netto powiększone o podatek VAT w aktualnej stawce. W przypadku, gdy Klient poniesie dodatkowe koszty dostawy przekraczające kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi nadwyżki ponad tę kwotę.
 13. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Klient odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Klient odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.
 14. W przypadku, gdy po dostarczeniu Produktu przez firmę kurierską Klient odmówi odebrania Produktu i odstąpi od Umowy, Klient jest zobowiązany pokryć koszt, który Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz firmy kurierskiej z tytułu dostarczenia Produktu od Klienta do Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysokości kwoty do zwrotu. Jeśli nic innego nie zostało wskazane podczas składania Zamówienia, kwota do zwrotu jest równa kosztowi dostawy Produktu od Sprzedawcy do Klienta. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztu odebrania Produktu od Klienta z należnością podlegającą zwrotowi z tytułu ceny oraz kosztów dostawy do Klienta. Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztu, o którym mowa w poprzednich zdaniach niniejszego ustępu, jeśli odbierze Produkt i zwróci go we własnym zakresie do Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.
 16. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy), Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sprzedawcę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) zwrot należności nie będzie możliwy, (ii) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub (iii) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Klienta.
 18. Zwrot Produktu do Sklepu internetowego na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następuje na koszt Klienta, przy czym Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu internetowego.
 19. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 20. O prawie do odstąpienia Klient zostaje poinformowany w chwili zawarcia  Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

XVI. Rękojmia

 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 55611 i 3 KC, tj.:
  • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
  • został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;
  • został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane (i) przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo (ii) przez Klienta, który działał według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:
  • stanowi własność osoby trzeciej;
  • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
  • ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Klientowi.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 7. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu oraz opisem reklamacji.
 8. Jako dowód zakupu Klient może przedstawić fakturę lub e-mailowe potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
 10. Opis Reklamacji powinien zawierać:
  • informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
  • żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:
 11. wymiana Produktu na nowy, wolny od wad,
 12. usunięcie wady (naprawa) Produktu,

lub oświadczenie Klienta o:

 1. obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,
 2. odstąpieniu od Umowy sprzedaży i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;
 • dane Klienta:
 1. imię i nazwisko,
 2. dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
 3. numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca odeśle Produkt Klientowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 8. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 9. Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Klienta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Klienta.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Klient w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.
 12. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC.

 

XVII.  Pozasądowe metody rozstrzygania sporów      

 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

XVIII. Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia Usług.
 2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem  w zakładce Polityka prywatności. 

XIX. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na adres e-mail: bok@drogeriejawa.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08 2022 roku.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium